header5-nl

Ons Onderzoek

 

cyber bullying

(Cyber)Pesten

Dit onderzoeksthema richt zich op de aanleidingen tot en gevolgen van (cyber)pesten. Een belangrijk doel is om meer inzicht te krijgen in rol die de specifieke eigenschappen van online communicatie spelen bij de dynamiek van slachtofferschap onder kinderen en adolescenten. Er wordt onder andere een longitudinale studie met twee meetmomenten uitgevoerd, in de vorm van een survey onder 1000 lagere school- en middelbare schoolleerlingen. Dit project werd in eerste instantie bekostigd vanuit het NWO-programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (2010-2013).

Leden van het onderzoeksteam zijn: Dr. Sindy SumterDr. Susanne BaumgartnerProfessor Patti ValkenburgProfessor Jochen Peter, Professor Simone vd Hof (eLaw Institute,Universiteit van Leiden)

Digital Media in Early Childhood

Digital Media in het Jonge Kind

Dit onderzoek richt zich op de vraag of apps voor jonge kinderen (3 tot 7 jaar) onderscheidende eigenschappen hebben die hen bijzonder geschikt maken om de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Verschillende methodologieën (bijv. vragenlijsten, inhoudsanalyses, interviews en experimenten) en populaties (ouders, app-ontwikkelaars en kinderen) moeten belangrijke inzichten verschaffen in potentiële positieve aspecten van digitale apps voor jonge kinderen.

Leden van het onderzoeksteam zijn: Dr. Jessica PiotrowskiProfessor Hans BeentjesProfessor Patti Valkenburg, en Francette Broekman.

Entertainization of Childhood

Entertainisering van het Kind

Dit ERC-gesubsidieerde project werd toegekend aan Professor Patti Valkenburg. Het betreft een vierjarige longitudinale studie naar de risico’s en kansen van mediagebruik voor kinderen. In dit project wordt samengewerkt met zo’n 900 families in Nederland, waarmee het een van de grootste studies is naar media-effecten onder kinderen. Om inzicht te krijgen in de vraag óf en hoe kinderen vatbaar zijn voor media-effecten, worden er twee cohorten onderzocht (3-7 jaar en 10-14 jaar). Vanuit het Differential Susceptibility to Media Effects Model, bestuderen de onderzoekers hoe karakter, ontwikkeling en sociale factoren van invloed kunnen zijn op de voorkeur en verwerking van media-inhoud. Speciale interesse gaat uit naar agressief gedrag, ADHD-symptomen, cognitieve vaardigheden, prosociaal gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Leden van het onderzoeksteam zijn:  Professor Patti ValkenburgDr. Jessica PiotrowskiDr. Helen VossenSanne NikkelenKarin Fikkers, en Maria Koutamanis.

Media Multitasking

Media-Multitasken

Nu mediatechnologieën steeds breder toegankelijk zijn, consumeren jongeren meer media-inhoud in kortere tijd, door middel van multitasken. De toegenomen prevalentie van media-multitasken onder jongeren kan als zorgelijk gezien worden, omdat sommigen vermoeden dat dit gedrag kan leiden tot aandachtsproblemen en minder goede schoolresultaten bij adolescenten. Er is echter weinig empirisch onderzoek voorhanden dat dit vermoeden ondersteunt. Aan de hand van een longitudinale en experimentele methode, wordt getracht inzicht te krijgen in mogelijke causale relaties tussen media-multitaksen, aandachtsproblemen en schoolresultaten. Daarnaast wordt geprobeerd om individuele verschillen in kaart te brengen die wellicht een rol kunnen spelen bij de vatbaarheid voor effecten van media-multitasken. 

Leden van dit onderzoeksteam zijn:  Dr. Susanne BaumgartnerDr. Sindy SumterProfessor Patti Valkenburg en Winneke van der Schuur.

Online Self Presentation

Het Online Zelf

Dit onderzoek richt zich op de effecten van het presenteren van een online zelf op het psychosociale welzijn van adolescenten en jongvolwassenen. Vanuit communicatiewetenschap, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek wordt kennis bijeen gebracht om meer inzicht te krijgen in de mogelijke positieve en negatieve gevolgen van het “managen” van een online zelf op sociale media. Vragen omtrent individuele verschillen in vatbaarheid voor positieve of negatieve gevolgen voor het psychosociaal welzijn zijn een belangrijk aandachtspunt binnen deze studie. 

Leden van dit onderzoeksteam zijn: Dr. Dian de Vries, Professor Jochen PeterProfessor Patti ValkenburgDr. Susanne Baumgartner, en Sophie Waterloo

Sexual Risk and Sexual Socialization

Seksuele Risico's en Seksuele Socialisatie

Bij dit onderzoek staan de gevolgen centraal van mediagebruik voor de sociale seksualisatie en psychosociale ontwikkeling van adolescenten en jongvolwassenen. Met behulp van een longitudinale en experimentele methodologie worden de effecten onderzocht van het consumeren van pornografische (online) media-inhoud op attitude jegens seksualiteit en op seksuele gedragingen.  De studie richt zich tevens op de verschillen in vatbaarheid voor deze effecten, en op de inhoudelijke verscheidenheid in seksueel getint of pornografisch materiaal.

Leden van dit onderzoeksteam zijn: Professor Jochen PeterDr. Inge BootDr. Laura VandenboschAnnemarie van Oosten, en Marleen Klaassen.

videogameaddiction

Gameverslaving

Bij deze onderzoeksrichting staat pathologisch gamen onder jongeren centraal, met speciale aandacht voor de antecedenten en gevolgen van dit gedrag. Om onderzoek in deze richting verder te brengen, hebben CcaM-onderzoekers een betrouwbaar en valide survey instrument ontwikkeld, om gameverslaving te meten. Binnen deze richting wordt gewerkt aan verscheidene longitudinale studies, die erop gericht zijn om de psychosociale oorzaken van gameverslaving onder adolescenten, alsmede de invloed van pathologisch gamen op agressief gedrag in kaart te brengen. 

Leden van dit onderzoeksteam zijn: Dr. Jeroen LemmensProfessor Patti Valkenburg, en Professor Douglas Gentile (Iowa State University).

Youth & Commercialism

Jeugd & Commercialisme

De studies binnen deze onderzoeksrichting houden zich bezig met (1) onbedoelde reclame-effecten, (2) beoogde reclame-effecten, en de (3) onbedoelde effecten van het kijken naar gecommercialiseerde reality televisie. Onderzoek naar de onbedoelde effecten van reclame richt zich op de vraag op welke wijze reclame invloed uitoefent op materialisme en levenstevredenheid. Onderzoek naar de beoogde effecten van reclame bestudeert de ontwikkeling van naam- en productbekendheid onder jongeren, maar ook stelt het de vraag of reclame gezond eetgedrag kan stimuleren. Recentelijk heeft deze onderzoeksrichting reality televisie toegevoegd aan haar onderzoeksinteresses, en inmiddels zijn de pijlen ook gericht op de vraag welke invloed deze mediavorm heeft op materialisme en narcisme onder jongvolwassenen. 

Leden van dit onderzoeksteam zijn: Dr. Suzanna OpreeProfessor Patti Valkenburg (beoogde effecten van reclame), en Dr. Rinaldo Kühne (gecommercialiseerde reality televisie). CcaM Fellow Professor Moniek Buijzen (Radboud University Nijmegen) blijft betrokken bij het werk over onbedoelde effecten van reclame